Vilkår og betingelser

Stand order

 1. Påmelding registreres først når arrangør har mottatt ferdig utfylt og signert messeavtale, eller når aksept er mottatt via e-post. Påmeldingen er bindende, og utstiller hefter for total standleie og påmeldingsavgift. Arrangør kan, uten angitt årsak, avvise påmeldinger uten å pådra seg erstatningsansvar. Betaling med kredittkort vil bli belastet med et ekstra gebyr på kr 150,-.
 2. Arrangør bestemmer standens beliggenhet, men tar hensyn til utstillers ønske.
 3. Dersom ikke annet er avtalt, eller annen prosedyre følges, skal arrangørens tilgodehavende innbetales på følgende måte: Påmelding og standleie faktureres om lag 8 uker før messen starter, og forfaller i sin helhet 10 dager senere. Etter denne dato forbeholder arrangør seg retten til å leie ut til andre utstillere.
 4. a) Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene medfører tap av tildelt standareal, og utestående beløp blir sendt til inkasso. Arrangør har i så tilfelle rett til å disponere tildelt standareal på utstillers regning.
  b) Dersom utstiller til tross for innbetalt standleie ikke kan/vil stille/uteblir fra messen, vil standen bli overdratt arrangøren på åpningsdagen kl. 12.00. Dette medfører ingen refusjon av innbetalt standleie.
 5. Fremleie av standareal er ikke tillatt. Kun påmeldte frmaer kan delta på messen.
 6. a) Standard stand leveres med side- og bakvegger mot nabo samt frontdrager. Standen kan ha 1 – 3 åpne sider avhengig av standens plassering.
  b) Åpen stand (øy) leveres uten vegg.
  c) Utestand bygges i sin helhet av utstiller selv. Innredning og utstyr til standen er ikke inkl. i pris for standleie.
 7. Stand i to etasjer eller standoppbygging som overstiger standard vegghøyde på 2,5 m, må på forhånd skriftlig godkjennes av arrangør. Kostnad for forhøyning av vegg mot nabostands må påregnes. Pris pr. m2 for annen etasje utgjør 50 % av ordinær kvadratmeterpris.
 8. Arrangør forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis messen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt. Standareal anvises i den utstrekning det er mulig i de forskjellige produktgrupper.
 9. Arrangør har rett til å endre tidspunkt for messens avholdelse, uten at kontraktene kan kreves annullerte. Meddelelse om endring av tidspunktet skal sendes til utstillerne senest en – 1 – kalendermåned innen det opprinnelige fastsatte tidspunkt.
 10. Kun påmeldte varer og tjenester kan vises på messen. Utstilte produkter kan ikke fjernes fra standen i messeperioden uten arrangørens skriftlige samtykke. Arrangør har anledning til, uten å angi grunn, å fjerne utstilte varer og tjenester som ikke dekkes av messens hovedområder.
 11. Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor tildelt standareal. Aktivt salg, vareprøver og reklamemateriell må kun gjøres fra egen stand. Det er heller ikke tillatt å foreta aktivt salg i gangarealene eller foreta utdeling av reklamemateriell o.l. utenfor inngangen til messehallen. Overtredelse medfører et gebyr på kr 3.000,-.
 12. a) Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av AV-utstyr, stemmeforsterker o.l. må gjøres uten sjenanse for nabostands og omgivelser. Eventuelle klager rettes til arrangør som har avgjørende myndighet.
  b) Det er ikke tillatt å selge mat og/eller drikke fra eller på stand uten forhåndsgodkjenning fra arrangøren. Tilberedning evt. utdeling av smaksprøver må i god tid innen messestart godkjennes av arrangøren.
 13. a) Det er forbudt å sette opp egne Wif-nettverk i messearenaene. Trådløse routere eller aksesspunkter som blir satt opp, vil bli konfskert uten forvarsel, da dette forringer det eksisterende trådløse nettverket for alle andre på messen.
  b) Ballonger fylt med heliumsgass er ikke tillatt på Boligmesse. Hund har ikke adgang til messehallene.
 14. Utstillere som skal selge varer eller tjenester under messen, plikter å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Utenlandske utstillere som skal selge produkter/tjenester direkte til forbruker må av samme grunn være registrert hos Fylkesskattesjefen gjennom avgiftspliktig norsk representant. Utenlandske utstillere som ikke omfattes av EØS-reglene og som skal selge gjenstander direkte til forbruker, må etter gjeldende regler ha arbeidstillatelse.
 15. Utstillerinformasjon og nettbutikk for bestilling av standutstyr fnnes på www.dinstand.no. Her er også Vilkår & Betingelser for leie.
 16. Utstilleren er ansvarlig for skader påført bygning, innredning, anlegg og personer. Myndighetenes og arrangørens anvisninger og instrukser må følges nøye.
 17. Omstendigheter som arrangør selv ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer, samt situasjoner som kan betegnes om force majeure, medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av standleie.
 18. Arrangør besørger vakthold i montering-, messe- og nedriggingstiden, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr eller tredje persons eiendeler. Utstiller må til enhver tid dekke alle nødvendige forsikringer. Dette gjelder også om en representant for Compass Fairs AS på et tidspunkt behandler produktet/godset.
 19. a) Utstilleren må selv sørge for transport, montering, nedrigging, oppbevaring, pakking og bortkjøring av egen utstilling. Alt gods må være godt merket med utstillers navn, standnummer og lokasjon.
  b) Utstiller plikter å sette seg inn i messens riggetider. Dersom standen ikke er nedrigget og standplassen ryddet innen nedriggingstidens utløp, kan arrangør på utstillers regning og risiko besørge dette.
 20. Arrangør besørger renhold av innendørs publikumsgater. Renhold av egen stand må bestilles spesielt, og utføres for utstillers regning.
 21. Dersom belastningen av varer og utstyr overskrider 400 kg/ m2, må dette oppgis på forhånd. Utstilleren må dekke alle utgifter til nødvendige forsterkninger. Arrangør forbeholder seg retten til å avvise spesielt tunge utstillingsgjenstander.
 22. Nedrigging i messens åpningstid er ikke tillatt. Overtredelse medfører et gebyr på kr 3.000,-.
 23. Alle bilder/video tatt av arrangør under messeperioden kan, uten samtykke, brukes i arrangørens egen markedsføring.
 24. Arrangør har rett til å avlyse messen, forutsatt at det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn regnes for eksempel at det melder seg på et uforsvarlig lavt antall utstillere, eller at arrangør har grunn til å anta at publikumsbesøket vil bli uforsvarlig lavt. Før en avlysning skal påmeldte utstillere så vidt mulig gis anledning til å uttale seg. Ved avlysning refunderes innbetalt påmelding og standleie. Eventuelle øvrige utgifter eller egenarbeid utstiller har pådratt seg i anledning messen, refunderes ikke.
 25. Det forutsettes forøvrig at utstiller overholder norske lover, og innhenter alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i forbindelse med messen.
 26. Arrangør fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i trykket eller elektronisk informasjonsmateriell om messen.

Log of changes
08.04.2020 – Information about administration fee added to all invoices in paragraph 1.

Equipment rental

1. Duration of lease

The Lessor will deliver the ordered products to the Lessee’s stand at the specified event. The Lessee will then be liable for the products until and including the last day of the event. The Lessee may not sublet the products to a third party without written consent from the Lessor. The Lessee will return the goods to the Lessor by leaving them at the place at which the goods were delivered. With due cause, the Lessor may demand the return of the leased products earlier than the time stated above. The leased products shall be returned in the same condition as they were in at the start of the lease.

2. Settlement of required compensation for lease

The Lessee accepts that the Lessor may charge him/her for the services to which the Lessee has agreed, and for charges following from this contract, either by deduction from a credit card or by submission of a regular invoice. Administration fee of 50, – NOK will be added to the invoice. The Lessor may require other relevant surety. The Lessor may charge the Lessee’s bank account retroactively in case of default of payment for leased products, or fees and charges related to collection, as well as interest on arrears.

3. Compensation accrued during lease

The Lessee is obliged to pay the rental fee and surcharges stated in the lease agreement as well as the Lessor’s expenses related to collection of the Lessee’s obligations, including any statutory permitted fees for the collection of such amounts. In case of payment overdue, interest on arrears will accrue pursuant to the Norwegian Interest on Overdue Payments Act, from the due date until the payment effective date.

4. Lessor’s obligations / complaints

The Lessor is obliged to make the leased products ordered by the Lessee available to him/her at the agreed time and place. The Lessor is unable to guarantee delivery of goods ordered after the order deadline for each event. The leased products shall be in good working order. As far as practically possible, the Lessee is obliged to inspect the products immediately upon having been made available to the Lessee. The Lessee will lose his/her right to claim default, be it for a deficiency or a delay, if he/she does not, after the Lessee has discovered or ought to have discovered the default, notify the Lessor about the substance of the default within a reasonable time. If the Lessor does not fulfill his obligations pursuant to the agreement, the Lessee may require the Lessor to rectify the deficiency for his own account, if this may be done without causing unreasonable cost or inconvenience to be incurred by the Lessor. Even if the Lessee does not so require, the Lessor may rectify the deficiency for his own account or effect redelivery when this may be effected without significant inconvenience to the Lessee. If rectification or redelivery is not possible, or if it is not done within reasonable time after the Lessee has complained of the deficiency, the Lessee may demand a pro rata price reduction. In case of material breach, the Lessee may cancel the lease agreement. The Lessee may not cancel the lease agreement unless he/she notifies the Lessor of the cancellation within a reasonable time after he/she became, or should have become, aware of the breach.

5. Lessee’s obligations

The Lessee is obliged to handle and use the leased products in a responsible manner, and not:

 • Screw or tape objects to walls, profiles or other leased products.
 • Spill food or drinks on carpets.
 • Dismantle equipment.
 • Misuse the equipment in any other way that diminishes its value, or causes cost of cleaning or repair of the equipment to be incurred by the Lessor.

If the Lessee handles the leased products in a negligent manner, he/she has to cover the loss incurred by the Lessor in full, up to the full purchase price of the product.

6. Scope of Lessee’s liability for damage incurred during the lease period

The Lessee is financially liable for all expenses incurred by the Lessor in connection with any cleaning, repair and transport caused by damage and/or willful destruction of the leased products during the lease period.

7. Unexpected incidents

Circumstances or events of which the Lessor has no control, such as disruption of the delivery of electricity, water, heat, telephone and data lines, as well as situations that may be considered force majeure, do not entitle the Lessee to claim damages or reimbursement of costs related to the lease.

8. Order deadline

The Lessor’s order pages are made available in good time prior to the start of the event. The Lessor has set an order deadline for each event. This has been set to enable the Lessor to provide good service, and to facilitate the delivery of equipment. Orders submitted after the order deadline, cause extra work, new planning and changes to transport/logistics arrangements. New orders submitted after the deadline are therefore subject to a surcharge of 30% of the total amount. Changes to the number of objects on existing orders may be made without surcharge, if made before the deadline.

9. Cancellation deadline

Before the order deadline (see item 8), the Lessee must provide notice of cancellation no later than 5 business days after submitting the order. Equipment ordered after the order deadline will be invoiced even if the Lessee does not use the equipment.

Advertising

 1. Annonsebestilling registreres først når arrangør, heretter kalt utgiver, har mottatt ordrebekreftelse og akseptert via e-post.
 2. Annonsebestillingen er bindende og utstiller hefter for annonsens verdi.
 3. Utgiver kan avvise annonsebestillingen uten å pådra seg erstatningsansvar hvis annonsens innhold strider mot norsk lov og våre etiske regler. Utgiver bestemmer annonsens plassering, med mindre annet er spesifisert i ordrebekreftelsen, men tar hensyn til annonsørens ønske.
 4. Annonsemateriell skal leveres utgiver etter oppgitte spesifikasjoner i ordrebekreftelsen og innen oppgitt materiellfrist. Hvis utgiver skal fremstille/produsere annonsen tilkommer et produksjonstillegg for grafisk arbeid. Alt materiell som skal produseres av utgiver vil bli sendt annonsør for godkjennelse før trykk. Det er annonsørens ansvar å godkjenne tilsendte  korrektur innen oppgitt frist. Utgiver har intet ansvar for mottatt ferdigmateriell eller annonsemateriell som innkommer etter materiellfrist.
  1. Annonsekostnaden inkl. eventuelle produksjonskostnader faktureres om lag 1 uke før utgivelsesdato og forfaller i sin helhet 10 dager senere.
  2. Annonser bestilt samtidig med påmelding til messen faktureres om lag 8 uker før messen starter, sammen med messearrangørens kostnader, og forfaller i sin helhet 10 dager senere.
 5. Innfris ikke betalingsbetingelsene, blir utestående beløp sendt til inkasso.
 6. Utgiver har rett til å endre tidspunkt for messeavisens utgivelse, uten at annonsebestilling kan kreves annullert. Meddelelse om endring av tidspunktet skal sendes til annonsør senest en – 1 – kalendermåned innen det opprinnelige fastsatte tidspunkt.
 7. Annonsør plikter å være registrert i merverdiavgiftsregisteret. Utenlandsk annonsør som skal selge produkter/tjenester direkte til forbruker må av samme grunn være registrert hos Fylkesskattesjefen gjennom avgiftspliktig norsk representant. Utenlandsk annonsør som ikke omfattes av EØS-reglene og som skal annonsere direkte mot forbruker, må etter gjeldende regler ha arbeidstillatelse.
 8. Omstendigheter som utgiver selv ikke råder over, dvs. situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke annonsørens rett til å kreve erstatning eller refusjon av annonsekostnaden
 9. Ved feil i annonsen, som skyldes utgiver, kan ikke annonsør kreve en erstatning utover annonsekostnaden.
 10. Utgiver har rett til ikke å avlyse utgivelsen av messeavisen forutsatt at det foreligger saklig grunn. Før en avlysning skal annonsør informeres senest 14 dager før messestart, slik at annonsøren kan treffe andre markedsføringstiltak. Ved avlysning refunderes eventuelt innbetalt annonseringskostnad. Eventuelle kostnader annonsøren har pådratt seg i anledning annonseringen refunderes ikke.
 11. Utgiver fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i trykt eller elektronisk informasjonsmateriell om messen.