Terms & Conditions

Standbestilling

 1. Påmelding registreres først når arrangør har mottatt ferdig utfylt og signert messeavtale, eller når aksept er mottatt via e-post. Påmeldingen er bindende, og utstiller hefter for total standleie og påmeldingsavgift. Arrangør kan, uten angitt årsak, avvise påmeldinger uten å pådra seg erstatningsansvar. Administrasjon på kr 65,- tilkommer på faktura. Betaling med kredittkort vil bli belastet med et ekstra gebyr på kr 150,-. På ordre inntil kr 20 000,- netto, tilkommer et miljøbidrag på faktura pålydende kr 69,-. For ordre over kr 20 000,- netto, er miljøbidraget kr 136,-.
 2. Arrangør bestemmer standens beliggenhet, men tar hensyn til utstillers ønske.
 3. Dersom ikke annet er avtalt, eller annen prosedyre følges, skal arrangørens tilgodehavende innbetales på følgende måte: Påmelding og standleie faktureres om lag 8 uker før messen starter, og forfaller i sin helhet 10 dager senere. Etter denne dato forbeholder arrangør seg retten til å leie ut til andre utstillere.
 4. a) Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene medfører tap av tildelt standareal, og utestående beløp blir sendt til inkasso. Arrangør har i så tilfelle rett til å disponere tildelt standareal på utstillers regning.
  b) Dersom utstiller til tross for innbetalt standleie ikke kan/vil stille/uteblir fra messen, vil standen bli overdratt arrangøren på åpningsdagen kl. 12.00. Dette medfører ingen refusjon av innbetalt standleie.
 5. Fremleie av standareal er ikke tillatt. Kun påmeldte selskaper kan delta på messen.
 6. a) Standard stand leveres med side- og bakvegger mot nabo samt frontdrager. Standen kan ha 1 – 3 åpne sider avhengig av standens plassering.
  b) Åpen stand (øy) leveres uten vegg.
  c) Utestand bygges i sin helhet av utstiller selv. Innredning og utstyr til standen er ikke inkl. i pris for standleie.
 7. Stand i to etasjer eller standoppbygging som overstiger standard vegghøyde på 2,5 m, må på forhånd skriftlig godkjennes av arrangør. Kostnad for forhøyning av vegg mot nabostands må påregnes. Pris pr. m2 for annen etasje utgjør 50 % av ordinær kvadratmeterpris.
 8. Arrangør forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis messen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt. Standareal anvises i den utstrekning det er mulig i de forskjellige produktgrupper.
 9. Arrangør har rett til å endre tidspunkt for messens avholdelse, uten at kontraktene kan kreves annullerte. Meddelelse om endring av tidspunktet skal sendes til utstillerne senest en – 1 – kalendermåned innen det opprinnelige fastsatte tidspunkt.
 10. Kun påmeldte varer og tjenester kan vises på messen. Utstilte produkter kan ikke fjernes fra standen i messeperioden uten arrangørens skriftlige samtykke. Arrangør har anledning til, uten å angi grunn, å fjerne utstilte varer og tjenester som ikke dekkes av messens hovedområder.
 11. Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor tildelt standareal. Aktivt salg, vareprøver og reklamemateriell må kun gjøres fra egen stand. Det er heller ikke tillatt å foreta aktivt salg i gangarealene eller foreta utdeling av reklamemateriell o.l. utenfor inngangen til messehallen. Overtredelse medfører et gebyr på kr 3.000,-.
 12. a) Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av AV-utstyr, stemmeforsterker o.l. må gjøres uten sjenanse for nabostands og omgivelser. Eventuelle klager rettes til arrangør som har avgjørende myndighet.
  b) Det er ikke tillatt å selge mat og/eller drikke fra eller på stand uten forhåndsgodkjenning fra arrangøren. Tilberedning evt. utdeling av smaksprøver må i god tid innen messestart godkjennes av arrangøren.
 13. a) Det er forbudt å sette opp egne Wifi-nettverk i messearenaene. Trådløse rutere eller aksesspunkter som blir satt opp, vil bli konfiskert uten forvarsel, da dette forringer det eksisterende trådløse nettverket for alle andre på messen.
  b) Ballonger fylt med heliumgass er ikke tillatt på Boligmesse. Hund har ikke adgang til messehallene.
 14. Utstillere som skal selge varer eller tjenester under messen, plikter å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Utenlandske utstillere som skal selge produkter/tjenester direkte til forbruker må av samme grunn være registrert hos Fylkesskattesjefen gjennom avgiftspliktig norsk representant. Utenlandske utstillere som ikke omfattes av EØS-reglene og som skal selge gjenstander direkte til forbruker, må etter gjeldende regler ha arbeidstillatelse.
 15. Utstillerinformasjon og nettbutikk for bestilling av standutstyr finnes på www.dinstand.no. Her er også Vilkår & Betingelser for leie.
 16. Utstilleren er ansvarlig for skader påført bygning, innredning, anlegg og personer. Myndighetenes og arrangørens anvisninger og instrukser må følges nøye.
 17. Omstendigheter som arrangør selv ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer, samt situasjoner som kan betegnes om force majeure, medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av standleie.
 18. Arrangør besørger vakthold i montering-, messe- og nedriggingstiden, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr eller tredje persons eiendeler. Utstiller må til enhver tid dekke alle nødvendige forsikringer. Dette gjelder også om en representant for Compass Fairs AS på et tidspunkt behandler produktet/godset.
 19. a) Utstilleren må selv sørge for transport, montering, nedrigging, oppbevaring, pakking og bortkjøring av egen utstilling. Alt gods må være godt merket med utstillers navn, standnummer og lokasjon.
  b) Utstiller plikter å sette seg inn i messens riggetider. Dersom standen ikke er nedrigget og standplassen ryddet innen nedriggingstidens utløp, kan arrangør på utstillers regning og risiko besørge dette.
 20. Arrangør besørger renhold av innendørs publikumsgater. Renhold av egen stand må bestilles spesielt, og utføres for utstillers regning.
 21. Dersom belastningen av varer og utstyr overskrider 400 kg/ m2, må dette oppgis på forhånd. Utstilleren må dekke alle utgifter til nødvendige forsterkninger. Arrangør forbeholder seg retten til å avvise spesielt tunge utstillingsgjenstander.
 22. Nedrigging i messens åpningstid er ikke tillatt. Overtredelse medfører et gebyr på kr 3.000,-.
 23. Alle bilder/video tatt av arrangør under messeperioden kan, uten samtykke, brukes i arrangørens egen markedsføring.
 24. Arrangør har rett til å avlyse messen, forutsatt at det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn regnes for eksempel at det melder seg på et uforsvarlig lavt antall utstillere, eller at arrangør har grunn til å anta at publikumsbesøket vil bli uforsvarlig lavt. Før en avlysning skal påmeldte utstillere så vidt mulig gis anledning til å uttale seg. Ved avlysning refunderes innbetalt påmelding og standleie. Eventuelle øvrige utgifter eller egenarbeid utstiller har pådratt seg i anledning messen, refunderes ikke.
 25. Det forutsettes forøvrig at utstiller overholder norske lover, og innhenter alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i forbindelse med messen.
 26. Arrangør fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i print eller elektronisk informasjonsmateriell om messen.

Endringslogg
08.04.2020 – Informasjon om administrasjonskostnad på alle fakturaer under punkt 1.

15.06.2021 – Informasjon om miljøbidrag på alle fakturaer under punkt 1.

Utstyrsleie

1. Leieforholdets varighet

Utleier leverer bestilte produkter på leietakers plass på spesifisert arrangement. Produktene blir da leietakers ansvar frem til og med arrangementets siste dag. Leietaker kan ikke leie ut produktene videre til en tredjepart uten utleiers skriftlige samtykke. Leietaker leverer varene tilbake til utleier ved å la dem stå på den plassen som varene ble utlevert på. Utleier kan, dersom det foreligger en saklig grunn, forlange utleieproduktene tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn nevnt over. Utleieproduktene skal tilbakeleveres i samme stand som de var ved leieforholdets starttidspunkt.

2. Oppgjør for pålagt vederlag i leieforholdet

Leietaker aksepterer at utleier kan belaste ham/henne for de tjenester leietaker har signert for, og for belastninger som følger av denne kontrakt, enten via kredittkort eller med alminnelig faktura. Administrasjon på kr 65,- tilkommer på faktura. På ordre inntil kr 20 000,- netto, tilkommer et miljøbidrag på faktura pålydende kr 69,-. For ordre over kr 20 000,- netto, er miljøbidraget kr 136,-. Utleier kan kreve annen relevant sikkerhet. Utleier kan etterbelaste leietakers bankkonto ved mislighold av utleieprodukter, gebyrer og salærer knyttet til innkreving samt forsinkelsesrenter.

3. Vederlag påløpt i leieforholdet

Leietaker plikter å betale leieavgift og tilleggskrav påført leiekontrakten samt utleiers utgifter til inndrivelse av leietakers forpliktelser, herunder de gebyrer lovgivningen til enhver tid tillater ved inndrivelse av slike beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling, fra forfall til betalingen skjer.

4. Utleiers plikter/Reklamasjon

Utleier plikter til avtalt tid og på avtalt sted, å stille de bestilte utleieproduktene til leietakers disposisjon. Utleier kan ikke garantere levering av varer bestilt etter det enkelte arrangements bestillingsfrist. Utleieproduktene skal være i god stand. Leietaker plikter så langt det lar seg gjøre å undersøke produktene umiddelbart etter at disse er stilt til leietakers disposisjon. Leietaker taper sin rett til å hevde mislighold, det være seg for mangel eller forsinkelse, dersom han/hun ikke innen rimelig tid etter at leietaker har oppdaget, eller burde ha oppdaget misligholdet, gir utleier melding som angir hva slags mislighold det gjelder. Dersom utleier ikke oppfyller sine plikter etter avtalen, kan han/hun kreve at utleier for egen regning retter mangelen dersom dette kan skje uten å volde utleier urimelig kostnad eller ulempe. Selv om leietaker ikke krever det, kan utleier for egen kostnad rette mangel eller påta omlevering når dette kan skje uten vesentlig ulempe for leietakeren. Dersom retting eller omlevering ikke lar seg gjennomføre eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at leietakeren har innklaget mangelen, kan leietaker kreve forholdsmessig prisavslag. I tilfelle vesentlig mislighold kan leietaker heve leiekontrakten. Leietakeren kan ikke heve leiekontrakten med mindre han/hun gir utleier melding om heving innen rimelig tid etter at han/hun fikk eller burde ha fått kjennskap til misligholdet.

5. Leietakers plikter

Leietaker plikter å behandle og bruke utleieproduktene på en forsvarlig måte, og ikke:

 • Skru eller tape gjenstander fast i vegger, profiler eller andre utleieprodukter.
 • Søle mat eller drikke på tepper.
 • Skru utstyr fra hverandre.
 • Utføre annet mislighold som forringer verdien på utstyret, eller påfører utleier kostnader til rengjøring eller reparasjon av utstyret.

Dersom leietaker behandler utleieproduktene uaktsomt, vil han/hun måtte dekke utleiers tap fullt ut, tilsvarende produktets innkjøpspris.

6. Omfanget av leietakers ansvar for skader i leieperioden

Leietaker er økonomisk ansvarlig for samtlige utgifter som påfaller utleier i forbindelse med rengjøring, reparasjoner og transport grunnet skader og/eller skadeverk påført utleieproduktene i leieperioden.

7. Uforutsette hendelser

Omstendigheter eller hendelser som utleier selv ikke råder over, som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer samt situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke rett for leietaker til å kreve erstatning eller refusjon av kostnader forbundet med utleieforholdet.

8. Bestillingsfrist

Bestillinger som kommer inn etter den ordinære bestillingsfristen, medfører ekstraarbeid, ny planlegging og endringer med tanke på transport/logistikk. Når den ordinære bestillingsfristen er oversittet, gjelder egne priser for leveranser som da må behandles særskilt.

9. Avbestillingsfrist

Innenfor bestillingsfristen (se pkt. 8) har leietaker en avbestillingsfrist på 5 virkedager etter at bestillingen har funnet sted. Utstyr bestilt etter bestillingsfristen vil bli fakturert selv om det ikke benyttes av leietaker.

Endringslogg
08.04.2020 – Informasjon om administrasjonskostnad på alle fakturaer under punkt 2.

15.06.2021 – Informasjon om miljøbidrag på alle fakturaer under punkt 2.

Annonsering

 1. Annonsebestilling registreres først når arrangør, heretter kalt utgiver, har mottatt ordrebekreftelse og akseptert via e-post.
 2. Annonsebestillingen er bindende og utstiller hefter for annonsens verdi.
 3. Utgiver kan avvise annonsebestillingen uten å pådra seg erstatningsansvar hvis annonsens innhold strider mot norsk lov og våre etiske regler. Utgiver bestemmer annonsens plassering, med mindre annet er spesifisert i ordrebekreftelsen, men tar hensyn til annonsørens ønske.
 4. Annonsemateriell skal leveres utgiver etter oppgitte spesifikasjoner i ordrebekreftelsen og innen oppgitt materiellfrist. Hvis utgiver skal fremstille/produsere annonsen tilkommer et produksjonstillegg for grafisk arbeid. Alt materiell som skal produseres av utgiver vil bli sendt annonsør for godkjennelse før trykk. Det er annonsørens ansvar å godkjenne tilsendte  korrektur innen oppgitt frist. Utgiver har intet ansvar for mottatt ferdigmateriell eller annonsemateriell som innkommer etter materiellfrist.
  1. Annonsekostnaden inkl. eventuelle produksjonskostnader faktureres om lag 1 uke før utgivelsesdato og forfaller i sin helhet 10 dager senere. Administrasjon på kr 65,- tilkommer på faktura. På ordre inntil kr 20 000,- netto, tilkommer et miljøbidrag på faktura pålydende kr 69,-. For ordre over kr 20 000,- netto, er miljøbidraget kr 136,-.
  2. Annonser bestilt samtidig med påmelding til messen faktureres om lag 8 uker før messen starter, sammen med messearrangørens kostnader, og forfaller i sin helhet 10 dager senere.
 5. Innfris ikke betalingsbetingelsene, blir utestående beløp sendt til inkasso.
 6. Utgiver har rett til å endre tidspunkt for messeavisens utgivelse, uten at annonsebestilling kan kreves annullert. Meddelelse om endring av tidspunktet skal sendes til annonsør senest en – 1 – kalendermåned innen det opprinnelige fastsatte tidspunkt.
 7. Annonsør plikter å være registrert i merverdiavgiftsregisteret. Utenlandsk annonsør som skal selge produkter/tjenester direkte til forbruker må av samme grunn være registrert hos Fylkesskattesjefen gjennom avgiftspliktig norsk representant. Utenlandsk annonsør som ikke omfattes av EØS-reglene og som skal annonsere direkte mot forbruker, må etter gjeldende regler ha arbeidstillatelse.
 8. Omstendigheter som utgiver selv ikke råder over, dvs. situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke annonsørens rett til å kreve erstatning eller refusjon av annonsekostnaden
 9. Ved feil i annonsen, som skyldes utgiver, kan ikke annonsør kreve en erstatning utover annonsekostnaden.
 10. Utgiver har rett til ikke å avlyse utgivelsen av messeavisen forutsatt at det foreligger saklig grunn. Før en avlysning skal annonsør informeres senest 14 dager før messestart, slik at annonsøren kan treffe andre markedsføringstiltak. Ved avlysning refunderes eventuelt innbetalt annonseringskostnad. Eventuelle kostnader annonsøren har pådratt seg i anledning annonseringen refunderes ikke.
 11. Utgiver fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i trykt eller elektronisk informasjonsmateriell om messen.

Endringslogg
08.04.2020 – Informasjon om administrasjonskostnad på alle fakturaer under punkt 5.

15.06.2021 – Informasjon om miljøbidrag på alle fakturaer under punkt 5.