Åpenhetsloven og etiske retningslinjer for leverandører

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme respekt for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og å sikre allmennheten innsyn i hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for overnevnte forhold.

Loven omfatter aksjeselskap, børsnoterte selskaper og andre som oppfyller minst to av tre krav:

  • Mer enn 50 årsverk (i gjennomsnitt) gjennom regnskapsåret
  • Årlig salgsinntekt som overstiger kr 70 millioner
  • Balanse som overstiger kr 35 millioner

Compass Fairs er på bakgrunn av dette rapporteringspliktig.

Loven pålegger oss som virksomhet en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Dette skal gjøres i form av en offentlig redegjørelse som skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år.

Hva gjør Compass Fairs?

I henhold til OECDs retningslinjer skal Compass Fairs først og fremst respektere menneskerettigheter og sikre arbeidsstandarder for våre ansatte og leverandører. Dette inkluderer å forhindre diskriminering, sikre likestilling og ytringsfrihet, og sørge for trygge arbeidsforhold og rettferdig lønn.

Som følge av åpenhetsloven har vi implementert etiske retningslinjer for vår forretningspraksis gjennom vår «Code of Conduct». Vår virksomhet forplikter seg til å følge høye standarder for integritet og ansvarlighet i alle aspekter av vår virksomhet.

Compass Fairs har et sterkt fokus på å minimere sin negative påvirkning på miljøet, og bidra til en bærekraftig utvikling. Dette inkluderer tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, forbedre energieffektivitet, redusere avfall og øke bruk av fornybare ressurser.

Ved å følge OECD-retningslinjene for samfunnsansvar vil Compass Fairs kunne demonstrere sin forpliktelse til å drive en ansvarlig virksomhet og bidra til bærekraftig utvikling.

Forventninger til ansvarlighet hos leverandører og forretningspartnere

Compass Fairs har etablert klare retningslinjer til ansvarlighet hos våre leverandører og forretningspartnere. Retningslinjene inkluderer krav til grunnleggende respekt for menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljøstandarder. Videre inneholder retningslinjene krav til åpenhet og rapportering fra våre leverandører og forretningspartnere.

I tillegg til disse retningslinjene, følger vi opp våre leverandører for å sikre at de også jobber aktivt for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vårt fokus på etisk og ansvarlig forretningspraksis vil hjelpe oss å bygge tillit og respekt fra våre kunder og samfunnet som helhet. Vi vil fortsette å styrke våre forsyningskjeder og arbeide for en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Redegjørelse Åpenhetsloven 2023